koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Dien uw klachten over vlieghinder en slaapverstoring in bij vliegherrie


Evenwichtig krimpscenario beter dan groei op Schiphol

Verbindings

Groei van de luchtvaart op Schiphol levert de welvaart van Nederland enige miljarden euro's verlies op (CE Delft juni 2021). Daarmee komen het groeibeleid en het groeiverdienmodel uit de luchtvaartnota op losse schroeven te staan. Voor een goed bereikbaar Nederland was Schiphol in 2019 al 50% te groot. Verder groeien is zinloos en schadelijk.
Krimp levert volgens CE Delft veel betere welvaartseffecten op. Er wordt nu naar een passend krimpscenario uitgekeken dat voldoet aan de Nederlandse vervoerbehoeften en een lagere inbreuk op de leefomgeving en het klimaat oplevert. De WTL beschikt over zo’n krimpscenario.

Lees verder
Lees hier een goed leesbare samenvatting door SchipholWatch van het kant-en-klare krimpscenario van de WTL.


Groei volgens de Ontwerp-Luchtvaartnota is achterhaald en beschadigt de samenleving

De minister van IenW lijkt in de luchtvaartnota afstand te nemen van het oude luchtvaartbeleid. “In de Luchtvaartnota uit 2009 stond het ondersteunen van de groei van de luchtvaart centraal. (…) Van ongeclausuleerde groei kan niet langer sprake zijn.” Vervolgens gaat de nota voornamelijk over luchtvaartgroei. De term groei komt 89 keer in de luchtvaartnota voor.

Groei als cadeautje aan de sector zeer schadelijk voor de samenleving
De centraal gestelde publieke belangen zijn in deze luchtvaartnota geen beleidsdoelen, maar randvoorwaarden voor verdere groei, zonder onderbouwende motieven waarvoor groei eigenlijk noodzakelijk zou zijn. Groei wordt in deze luchtvaartnota opgevoerd als een “natuurverschijnsel” dat door veiligheid, leefomgeving en klimaat beteugeld kan worden: “Als door innovatie en vlootvernieuwing de negatieve effecten van de luchtvaart op het klimaat en de leefomgeving aantoonbaar worden verminderd, dan kan er ruimte voor groei ontstaan (…)”. Is groei nodig om Nederland beter bereikbaar te maken? Dat verband blijkt nergens uit. Het is ook niet zo. Het enige argument is “groei biedt perspectief voor de sector.” De minister reikt met dit beleid dus een cadeautje aan de luchtvaartsector uit.

Uit de recente MKBA van CE Delft blijkt dat deze luchtvaartgroei de samenleving miljarden euro’s welvaartsverlies oplevert. Dat is de maatschappelijke prijs van dit cadeautje aan de luchtvaartsector. Een prijs die de omwonenden en alle mensen in door opwarming bedreigde gebieden moeten betalen met hun welvaart en gezondheid. Zo zal het overgrote deel van de CO2-reductie door vliegverkeer verloren gaan aan toegestane volumegroei. Zie de beruchte figuur 5.1 in de luchtvaartnota. De overstromingen, droogte en branden zijn kennelijk nog niet afschrikwekkend genoeg om deze maatschappij bedreigende luchtvaartnota terstond in te trekken. En vergeet de vliegherrie en slaapverstoring niet.

Het is haast niet voor te stellen dat verstandige politici nog voorstander zijn van deze schadelijke luchtvaartgroei.

Beperking luchtverkeer zowel goed voor bereikbaarheid als voor de samenleving
Met slechts 350.000 vluchten blijkt Schiphol voor een uitstekende verbinding van Nederland met zijn wereld te kunnen zorgen. Volgens hetzelfde onderzoek van CE Delft kan deze beperking van luchtverkeer de samenleving juist welvaartswinst opleveren. Alle passagiers van en voor Nederland kunnen hun volledige reisbehoefte bevredigen naar alle voor Nederland essentiële bestemmingen. Met uitzondering van passagiers die uit zijn op een extreem goedkope stedentrip. Met dit luchtverkeer is Nederland uitstekend bereikbaar. Het netwerk voldoet ook aan de eisen van het vestigingsklimaat. Groei boven dit aantal vluchten is zeker niet nodig voor een betere verbinding. Door deze beperking van luchtverkeer wordt de inbreuk op veiligheid, leefomgeving en klimaat aanzienlijk kleiner. Zo biedt de vertaling van de vier publieke belangen in een slim scenario een goed uitgangspunt voor een echte nieuwe koers in de luchtvaartnota.

Zie ons voorstel voor een evenwichtig scenario voor verbinding van Nederland hier


Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

Shell-vonnis Bij toepassing van het Shell-vonnis zou de CO2-uitstoot van het luchtverkeer in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd moeten worden. Halvering met zuiniger vliegen en biobrandstof is slechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.

Lees verder


Burgerorganisaties

Informateur, zet de luchtvaart op een nieuwe koers

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving de informateurs en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven. We staan voor een tweesprong. Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee. Het luchtruim is al overvol. Er is in Nederland geen maatschappelijk draagvlak meer voor nog eens dertig jaar luchtvaartgroei. Het is voor de samenleving veel beter om het luchtverkeer te beperken tot wat Nederland echt nodig heeft.
Lees verder
Download de brief hier


nrc

Kabinet maakt de Nederlandse luchtvaart niet echt duurzaam

5 januari 2021 - Minister Van Nieuwenhuizen erkent dat het het buiten kijf staat "dat de luchtvaartsector moet bijdragen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord” en dat het veel slappere reductiesysteem van ICAO (Corsia) navenant moet worden aangescherpt. Daarvoor moet het luchtverkeer beperkt worden. Echter, de minister wil tegelijk juist groei toelaten, waardoor "Parijs" onhaalbaar wordt. De Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en de WTL verzoeken de Tweede Kamer om in te grijpen.

Lees hier ons verzoek aan de Tweede Kamer.
Lees hier de mail van begin december 2020 aan de minister.
Lees hier het antwoord van de minister.


Petitie

Petitie Tweede Kamer: Beperkt luchtverkeer is een publiek belang; schaf het groeiverdienmodel af

8 december 2020 - De WTL, Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben in de Vaste Kamercommissie I&W met twee gecombineerde petities gepleit voor afschaffing van het groeiverdienmodel en voor een kritische invulling van de rechtsbescherming en participatie van bewoners en van de kwaliteit van leefomgeving en duurzaamheid in het kader van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota in 2021.

Lees de petitie over het groeiverdienmodel hier
Lees de petitie over de Uitvoeringsagenda hier
Lees de teksten van de presentaties via internet hier
Bekijk de video van de presentaties hier


WTL-scenario voor een goede verbinding van Nederland

De Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen per motie Kröger verzocht het voor verbinding noodzakelijke aantal vluchten te kwantificeren. De WTL heeft een kwantatieve analyse gemaakt van een compleet scenario Verbinding Nederland op grond van de vier publieke belangen in de luchtvaartnota. Dit is op 30 november aan het ministerie ter beschikking gesteld.
Het scenario wordt hier gekwantificeerd.


Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart