koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen
Groeimodel

Kiezen tussen groei en krimp: scherpe tweedeling in politiek over luchtvaart

Hoofddorp - 9 maart 2021. Een brede coalitie van milieu-, natuur en bewonersorganisaties heeft de politiek opgeroepen om de luchtvaart te verminderen. Er is bij de verkiezingen een scherpe tweedeling in de Nederlandse politiek over de toekomst van de luchtvaart. Kiezers hebben met hun stem een grote invloed op de positieve of negatieve ontwikkeling van leefbaarheid, klimaat en natuur.
Mensen die zich daarover zorgen maken, kunnen nu kiezen uit vijf partijen die opteren voor minder luchtvaart:
Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie.

Dit blijkt uit een doorlichting van verkiezingsprogramma's door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Lees hier het manifest om voor luchtvaartkrimp te stemmen.


OPROEP AAN POLITIEKE PARTIJEN EN DE TWEEDE KAMER

Hoofddorp - 5 februari 2021. Het besef dringt door dat Schiphol door tientallen jaren groei als overstapluchthaven veel groter is geworden dan onze internationale economie, welvaart en het vestigingsklimaat nodig hebben. De luchtvaartnota 2020 geeft terecht een nieuwe koers aan: groei staat niet meer voorop, maar goede verbinding van Nederland met bestemmingen die voor zakelijke en particuliere thuismarktpassagiers essentieel zijn. Uit ons onderzoek blijkt dit te gaan om 34 miljoen thuismarktpassagiers, minder dan de helft van de 72 miljoen passagiers in referentiejaar 2019. In een maximaal bestemmingennetwerk voor de thuismarkt met aanvullende transferpassagiers vraagt verbinding 350.000 vluchten; in een optimaal netwerk zonder hen slechts 270.000.
Dit zijn uitdagende richtpunten voor het herstel van de luchtvaart op Schiphol na corona. Internationale reizen per vliegtuig en trein blijven dan voor iedere Nederlander mogelijk, extreem goedkope stedenvluchten worden ontmoedigd.

Wij roepen politieke partijen op om te streven naar beperking van het luchtverkeer op Schiphol en regionale luchthavens tot het volume dat strikt noodzakelijk is voor de verbinding van Nederland met luchtvervoer tegen normale ticketprijzen, waardoor de impact op leefomgeving, veiligheid en klimaat zo laag kan worden als redelijkerwijs mogelijk is. Dat levert de beste balans op tussen maatschappelijke baten en kosten. Luchtvaartgroei is niet nodig. Dit doel verdient een plaats in het regeerakkoord.
Lees hier de oproep.
Lees hier de onderbouwing.


nrc

Kabinet maakt de Nederlandse luchtvaart niet echt duurzaam

5 januari 2021 - Minister Van Nieuwenhuizen erkent dat het het buiten kijf staat "dat de luchtvaartsector moet bijdragen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord” en dat het veel slappere reductiesysteem van ICAO (Corsia) navenant moet worden aangescherpt. Daarvoor moet het luchtverkeer beperkt worden. Echter, de minister wil tegelijk juist groei toelaten, waardoor "Parijs" onhaalbaar wordt. De Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en de WTL verzoeken de Tweede Kamer om in te grijpen.

Lees hier ons verzoek aan de Tweede Kamer.
Lees hier de mail van begin december 2020 aan de minister.
Lees hier het antwoord van de minister.


Schaf het groeiverdienmodel af

30 november 2020 - De WTL, Bewoners Omgeving Schiphol en het LBBL verzoeken de minister van IenW dringend het groeiverdienmodel van Schiphol en regionale luchthavens af te schaffen. Het staat een goed beheer door het Rijk van alle vier samenhangende publieke belangen in de Luchtvaartnota 2020-2050 in de weg. Groei als beloning van de luchtvaartsector is veel te schadelijk voor de leefomgeving en het klimaat.
Lees deze brief hier.


Petitie

Petitie Tweede Kamer: Beperkt luchtverkeer is een publiek belang; schaf het groeiverdienmodel af

8 december 2020 - De WTL, Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben in de Vaste Kamercommissie I&W met twee gecombineerde petities gepleit voor afschaffing van het groeiverdienmodel en voor een kritische invulling van de rechtsbescherming en participatie van bewoners en van de kwaliteit van leefomgeving en duurzaamheid in het kader van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota in 2021.

Lees de petitie over het groeiverdienmodel hier
Lees de petitie over de Uitvoeringsagenda hier
Lees de teksten van de presentaties via internet hier
Bekijk de video van de presentaties hier


WTL-scenario voor een goede verbinding van Nederland

De Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen per motie Kröger verzocht het voor verbinding noodzakelijke aantal vluchten te kwantificeren. De WTL heeft een kwantatieve analyse gemaakt van een compleet scenario Verbinding Nederland op grond van de vier publieke belangen in de luchtvaartnota. Dit is op 30 november aan het ministerie ter beschikking gesteld.
Het scenario wordt samengevat in de twee video's over IOV hieronder.
Lees en download het volledige WTL-rapport Verbinding van Nederland met Internationaal Openbaar Vervoer hier.


Titelblad video IOV 2020

Noodzakelijke vluchten voor verbinding met Internationaal Openbaar Vervoer (IOV)

De Luchtvaartnota stelt de publieke belangen van veiligheid, verbinding leefomgeving en duurzaamheid centraal. Een selectief systeem van internationaal openbaar vervoer (IOV) met beperkt luchtverkeer en minder inbreuk op de veiligheid en milieubelangen is een goed voorkeurscenario voor Schiphol. Maar dit scenario is niet in de luchtvaartnota uitgewerkt. Wel door de WTL.
Er is in de luchtvaartnota juist gekozen voor nog meer groei van Schiphol als hub, voor zover er milieuruimte voor is. Groei die de behoefte aan verbinding verre overstijgt. Dat is een bedrijfsbelang van de luchtvaartsector dat het milieu juist benadeelt.
Zijn die publieken belangen alleen voor de Bühne centraal gesteld?

Zie de pdf-versie van deze video hier.


Titelblad video IOV II 2020

Luchtvaartnetwerk en CO2-reductie in IOV

De WTL heeft onderzocht welke bestemmingen en bijpassende vluchten voldoende belangrijk zijn voor een goede verbinding van Nederland met internationaal openbaar vervoer. Dat bepaalt de noodzakelijke omvang en kwaliteit van het netwerk en het luchtverkeer. Deze beperking van het luchtverkeer verkleint de inbreuk op de leefomgeving en maakt een veel betere reductie van de CO2-uitstoot mogelijk

Zie de pdf-versie van deze video hier.


WVB

Nog meer video's over Schiphol

In de vijfde en laatste video presenteert KAS een alternatieve luchtvaartnota waarin het luchtverkeer op Schiphol wordt beperkt tot 300.000 vliegtuigbewegingen. Het verschil van het KAS-senario met het WTL-scenario met 400.000 vliegtuigbewegingen is dat de WTL het aandeel van overstappers gedeeltelijk aanhoudt en vervolgens gebruikt als reserve voor vraaggroei van de thuismarkt, terwijl in het KAS-scenario het overstapvervoer direct komt te vervallen.


RBV

Bewoners stappen naar de rechter

Zie de website van de RBV


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het “terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart.” Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.
Meer


Forse stikstofreductie op Schiphol

Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren
De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol.


Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart