koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

Shell-vonnis Bij toepassing van het Shell-vonnis zou de CO2-uitstoot van het luchtverkeer in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd moeten worden. Halvering met zuiniger vliegen en biobrandstof is slechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.


Lees verder


Burgerorganisaties

Informateur, zet de luchtvaart op een nieuwe koers

Zes burgerorganisaties hebben als tegenmacht uit de samenleving de informateurs en de Tweede Kamer verzocht om de luchtvaart in het coalitieakkoord een nieuwe koers te geven. We staan voor een tweesprong. Moet ons land doorgaan met luchtvaartgroei die de hinder en uitstoot nog groter zal maken, maar de economie te weinig oplevert? Nee. Het luchtruim is al overvol. Er is in Nederland geen maatschappelijk draagvlak meer voor nog eens dertig jaar luchtvaartgroei. Het is voor de samenleving veel beter om het luchtverkeer te beperken tot wat Nederland echt nodig heeft.
Lees verder
Download de brief hier


nrc

Kabinet maakt de Nederlandse luchtvaart niet echt duurzaam

5 januari 2021 - Minister Van Nieuwenhuizen erkent dat het het buiten kijf staat "dat de luchtvaartsector moet bijdragen aan de doelstellingen van het Parijs-akkoord” en dat het veel slappere reductiesysteem van ICAO (Corsia) navenant moet worden aangescherpt. Daarvoor moet het luchtverkeer beperkt worden. Echter, de minister wil tegelijk juist groei toelaten, waardoor "Parijs" onhaalbaar wordt. De Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en de WTL verzoeken de Tweede Kamer om in te grijpen.

Lees hier ons verzoek aan de Tweede Kamer.
Lees hier de mail van begin december 2020 aan de minister.
Lees hier het antwoord van de minister.


Petitie

Petitie Tweede Kamer: Beperkt luchtverkeer is een publiek belang; schaf het groeiverdienmodel af

8 december 2020 - De WTL, Bewoners Omgeving Schiphol, het LBBL en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland hebben in de Vaste Kamercommissie I&W met twee gecombineerde petities gepleit voor afschaffing van het groeiverdienmodel en voor een kritische invulling van de rechtsbescherming en participatie van bewoners en van de kwaliteit van leefomgeving en duurzaamheid in het kader van de Uitvoeringsagenda Luchtvaartnota in 2021.

Lees de petitie over het groeiverdienmodel hier
Lees de petitie over de Uitvoeringsagenda hier
Lees de teksten van de presentaties via internet hier
Bekijk de video van de presentaties hier


WTL-scenario voor een goede verbinding van Nederland

De Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen per motie Kröger verzocht het voor verbinding noodzakelijke aantal vluchten te kwantificeren. De WTL heeft een kwantatieve analyse gemaakt van een compleet scenario Verbinding Nederland op grond van de vier publieke belangen in de luchtvaartnota. Dit is op 30 november aan het ministerie ter beschikking gesteld.
Het scenario wordt samengevat in de twee video's over IOV hieronder.
Lees verder


Titelblad video IOV 2020

Noodzakelijke vluchten voor verbinding met Internationaal Openbaar Vervoer (IOV)

De Luchtvaartnota stelt de publieke belangen van veiligheid, verbinding leefomgeving en duurzaamheid centraal. Een selectief systeem van internationaal openbaar vervoer (IOV) met beperkt luchtverkeer en minder inbreuk op de veiligheid en milieubelangen is een goed voorkeurscenario voor Schiphol. Maar dit scenario is niet in de luchtvaartnota uitgewerkt. Wel door de WTL.
Er is in de luchtvaartnota juist gekozen voor nog meer groei van Schiphol als hub, voor zover er milieuruimte voor is. Groei die de behoefte aan verbinding verre overstijgt. Dat is een bedrijfsbelang van de luchtvaartsector dat het milieu juist benadeelt.
Zijn die publieken belangen alleen voor de Bühne centraal gesteld?

Zie de pdf-versie van deze video hier.


Titelblad video IOV II 2020

Luchtvaartnetwerk en CO2-reductie in IOV

De WTL heeft onderzocht welke bestemmingen en bijpassende vluchten voldoende belangrijk zijn voor een goede verbinding van Nederland met internationaal openbaar vervoer. Dat bepaalt de noodzakelijke omvang en kwaliteit van het netwerk en het luchtverkeer. Deze beperking van het luchtverkeer verkleint de inbreuk op de leefomgeving en maakt een veel betere reductie van de CO2-uitstoot mogelijk

Zie de pdf-versie van deze video hier.


WVB

Nog meer video's over Schiphol

In de vijfde en laatste video presenteert KAS een alternatieve luchtvaartnota waarin het luchtverkeer op Schiphol wordt beperkt tot 300.000 vliegtuigbewegingen. Het verschil van het KAS-senario met het WTL-scenario met 400.000 vliegtuigbewegingen is dat de WTL het aandeel van overstappers gedeeltelijk aanhoudt en vervolgens gebruikt als reserve voor vraaggroei van de thuismarkt, terwijl in het KAS-scenario het overstapvervoer direct komt te vervallen.


RBV

Bewoners stappen naar de rechter

Zie de website van de RBV


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het “terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart.” Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.
Meer


Forse stikstofreductie op Schiphol

Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren
De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol.


Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart