koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Dien uw klachten over vlieghinder en slaapverstoring in bij vliegherrie


Natuur

Natuurvergunning Schiphol vereist halvering luchtverkeer

Schiphol is in de top200 bedrijven op Tata Steel na de grootste bron van stikstofuitstoot. Het kabinet kan het bij de boeren niet maken om de luchtvaart te ontzien. Voor de natuurvergunning moet Schiphol gewoon meedoen aan de halvering van stikstofuitstoot. Het bunkeren van kerosine maakt deel uit van het Nationaal Plan Energiesysteem. Halvering van kerosineverbruik is haalbaar met selectieve halvering van het luchtverkeer naar 250.000 vluchten. Dat kan zonder de goede bereikbaarheid van Nederland aan te tasten. Het internationale vervoer van en naar thuismarkt Nederland komt niet in de knel.
Lees verder
Lees of download de cijfermatige onderbouwing hier


Behalve

Kabinet, zorg voor forse vermindering van luchtvaartschade aan ons land

De ondertekening van de petitie "Zorg voor forse vermindering van luchtvaartschade aan ons land" is gesloten. De petitie wordt aan minister Harbers aangeboden na het zomerreses van de Tweede Kamer.
Het verzoek aan het kabinet is:
1. het plafond op Schiphol zodanig te verlagen dat de CO2- en stikstofemissies van luchtvaart afnemen conform het recente tijd alarm van IPCC, het Shell vonnis en de landelijke stikstofreductie;
2. derhalve voor luchtvaart geen uitzondering meer te maken;
3. de verdere vermindering van alle luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat aan te sturen met objectieve normen, meetbare doelstellingen en controleerbare verantwoording.
Lees hier de toelichting


LA

Openstellen Lelystad Airport is onnodig en schadelijk

In 2022 zal het Parlement het kabinetsbesluit beoordelen om Airport Lelystad al of niet open te stellen voor vakantievluchten die vanaf Schiphol naar deze luchthaven verplaatst worden. Het enige doel is op Schiphol ruimte te scheppen voor groei van het overige vliegverkeer. Dit heeft de heer Alders na overleg aan de Alderstafel destijds geadviseerd aan de minister van IenW. Het speelde in de periode waarin verwacht werd dat de groei van Schiphol zich zou voortzetten volgens het toen vigerende mainportbeleid. Met die verwachting is de startbaan van Airport Lelystad verlengd en zijn faciliteiten voor verwerking van passagiers en grote vliegtuigen aangelegd.
Ruimte maken voor groei van Schiphol is het enige geldige doel om Airport Lelystad voor deze vakantievluchten open te stellen. Daaraan wordt echter niet voldaan, zodat de uitplaatsing onnodig is en slechts veel extra negatieve effecten in een zeer groot deel van Nederland zal veroorzaken. Dit is strijdig met het coalitieakkoord dat voorschrijft dat de negatieve efecten van luchtvaart juist verminderd moeten worden.
Lees verder


Shell-vonnis

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

Bij toepassing van het Shell-vonnis zou de CO2-uitstoot van het luchtverkeer in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd moeten worden. Halvering met zuiniger vliegen en biobrandstof is slechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.

Lees verder
Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart